مادری به علت سکته، رو به موت در منزل دخترش بستری است. فرزند دیگر (پسر) به علت درگیری با خواهر امکان عیادت مادر را ندارد، آیا در صورت فوت مادر واجب است فرزند پسر را از مرگ مادر مطلع و به تشییع جنازه او فراخواند؟
مادری به علت سکته، رو به موت در منزل دخترش بستری است. فرزند دیگر (پسر) به علت درگیری با خواهر امکان عیادت مادر را ندارد، آیا در صورت فوت مادر واجب است فرزند پسر را از مرگ مادر مطلع و به تشییع جنازه او فراخواند؟

باسمه تعالی

اطلاع دادن به پسر شرعاً واجب نیست؛ مگر آنکه یقین داشته باشید یا احتمال عقلائی دهید که این اطلاع ندادن منجر به مفسده ای مانند اختلاف و درگیری خانوادگی خواهد شد که در این صورت واجب است اطلاع دهید. البته در هر حال اطلاع دادن امری پسندیده است.

کد سایت fa5690
طبقه بندی موضوعی احکام اموات|رابطه با والدین