منظور از وقف تشریکی و ترتیبی چیست؟
منظور از وقف تشریکی و ترتیبی چیست؟

باسمه تعالی

اگر واقف بگوید این مال را برای فلان شخص و بعد از او برای اولادش و بعد از اولادش، برای اولادِ اولادش و همین طور وقف کردم، این وقف، ترتیبی است. بنابراین تا وقتی که آن شخص زنده است، اولادش حق استفاده از وقف را ندارند و نیز تا وقتی که آن شخص و اولادش زنده هستند، اولاد اولادش حق استفاده ندارند. اما اگر بگوید این مال را برای فلان شخص و اولادش و اولادِ اولادش وقف کردم، این وقف، تشریکی است. پس اولاد و اولاد اولاد این شخص همزمان با خود وی، حق استفاده از وقف را دارند. هر دو قسم وقف صحیح است.