دیۀ زنی ثابت می شود. یکی از ورثه حق خود را به دیگری می بخشند، و قبل از دریافت و یا حین آن، به جهت اختلافات، واهب لفظاً رجوع می کند، آیا رجوع نافذ است؟ اگر دیه دریافت شده و بخشی از آن به مصرف رسیده باشد، چطور؟
دیۀ زنی ثابت می شود و قرار است در آینده دیه پرداخت شود. یکی از ورثه حق خود را به دیگری می بخشند، و قبل از دریافت و یا حین آن، به جهت اختلافات، واهب لفظاً رجوع می کند، آیا رجوع نافذ است؟ اگر دیه دریافت شده و بخشی از آن به مصرف رسیده باشد، چطور؟

باسمه تعالی

1. تا قبل از دریافت دیه، واهب می تواند از هبۀ خود رجوع کند.

2. پس از دریافت دیه اگر هبه گیرنده از ارحام باشد، واهب نمی تواند هبه اش رجوع کند ولی اگر از غیر ارحام باشد، واهب می تواند مقدار باقی مانده از دیه رجوع کند.

کد سایت fa5686
طبقه بندی موضوعی احکام هبه|احکام هبه