آیا در عقد شرکت شرکا می توانند شرط کنند که بعضی از آن ها سودی متناسب با معیاری معقول و مورد قبول عرف مانند نرخ تورم دریافت کنند؟
آیا در عقد شرکت شرکا می توانند شرط کنند که بعضی از آن ها سودی متناسب با معیاری معقول و مورد قبول عرف مانند نرخ تورم دریافت کنند؟

باسمه تعالی

بله این شرط صحیح است. البته دریافت سود مشروط به تحقق سود است. پس اگر سودی حاصل نشد، چیزی به عنوان سود نمی تواند دریافت کند.

کد سایت fa5662
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی شرکت