آیا در عقد شرکت بعضی از شرکا می توانند بازاء انجام عملی یا قبول مسئولیتی و یا بدون لحاظ انجام عمل یا قبول مسئولیت، سود ثابت بگیرند و در زیان شریک نباشند؟
آیا در عقد شرکت بعضی از شرکا می توانند بازاء انجام عملی یا قبول مسئولیتی و یا بدون لحاظ انجام عمل یا قبول مسئولیت، سود ثابت یا بیشتری بگیرند و در زیان شریک نباشند؟ آیا در عقد شرکت بعضی از شرکا بازاء انجام عملی یا قبول مسئولیتی و یا بدون لحاظ انجام عمل یا قبول مسئولیت، می توانند در صورت سود ده بودن شرکت سود ثابت بگیرند؟

باسمه تعالی

اگر از ابتدا در ضمن عقد شرکت یا عقد لازم دیگری شرط کرده باشند، اشکال ندارد؛ البته دریافت سود مشروط به تحقق سود است. پس اگر سودی حاصل نشد، چیزی به عنوان سود چه ثابت، چه بیشتر و چه کمتر نمی تواند دریافت کند.

کد سایت fa5661
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی شرکت