آیا در عقد شرکت می‌توان شرط کرد که تعیین و تغییر حقوق بعضی از سهامداران به جز نحوۀ تقسیم سود در اختیار بعض دیگر باشد؟
آیا در عقد شرکت می‌توان شرط کرد که تعیین و تغییر حقوق بعضی از سهامداران به جز نحوۀ تقسیم سود در اختیار بعض دیگر باشد؟ توضیح اینکه در ابتدای شرکت سهامداران توافق می‌کنند که بعضی از آن ها بتوانند در تعیین و تغییر حقوق دیگران صاحب نفوذ باشند و این اختیار توسط دیگر سهامداران به این گروه خاص داده می‌شود، این گروه می‌تواند در مواقعی که منافع خود را با منافع دیگر شرکا در تضاد ببیند به نفع منافع خود رإی دهند البته به نحوی که در هر حال منافع شرکت در مجموع حفظ گردد.

باسمه تعالی

بله چنین شرطی جایز است.

کد سایت fa5660
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی شرکت