آیا فقط وصیت مکتوب، لازم الاجراست؟ یا وصیتی که شفاهی بیان شده را نیز باید انجام داد؟
آیا فقط وصیت مکتوب، لازم الاجراست؟ یا وصیتی که شفاهی بیان شده را نیز باید انجام داد؟

باسمه تعالی

وصیت چه به زبان گفته شود و چه نوشته شود، لازم الاجراست؛ البته در محدوده ای که شرعاً اجرای آن جایز و نافذ است؛ یعنی در محدودۀ ثلث اموال و نسبت به امور غیر حرام.

کد سایت fa566
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی وصیت