در مورد تلاوت قرآن در ماه رمضان، من نمی توانم درست و صحیح بخوانم. برای همین با موبایل گوش می دهم و می خوانم. آیا واجب است معنی آن هم خوانده شود؟
در مورد تلاوت قرآن در ماه رمضان، من نمی توانم درست و صحیح بخوانم. برای همین با موبایل گوش می دهم و می خوانم. آیا واجب است معنی آن هم خوانده شود؟

باسمه تعالی

به طور کلی تلاوت قرآن مستحب است و در ماه مبارک رمضان از استحباب مضاعف برخوردار است. خواندن ترجمۀ قرآن واجب نیست، بلکه تلاوت قرآن با تدبر و اندیشیدن در آن استحباب دارد و یکی از راه های این تدبر و اندیشیدن خواندن یا گوش دادن به ترجمۀ قرآن است.

کد سایت fa5648
طبقه بندی موضوعی قرآن