آیا استهلال و رؤیت کردن هلال ماه های رمضان و شوال تقلیدی و بحث فقهی است یا خیر مقلّد شرعاً می تواند این مورد از مرجع تقلید خود تقلید نکند و به هلال ماه های رمضان و شوال که برای دیگر مراجع معظم تقلید شیعه اثبات شده است، اکتفا کند؟
آیا استهلال و رؤیت کردن هلال ماه های رمضان و شوال تقلیدی و بحث فقهی است یا خیر مقلّد شرعاً می تواند این مورد از مرجع تقلید خود تقلید نکند و به هلال ماه های رمضان و شوال که برای دیگر مراجع معظم تقلید شیعه اثبات شده است، اکتفا کند؟

باسمه تعالی

ثبوت ابتدا ماه قمری مانند ماه مبارک رمضان و ماه شوال المکرّم، هرچند در حوزۀ مباحث فقهی قرار دارد، تقلیدی نیست. اول هر ماه قمری شرعاً از راه های ذیل اثبات می گردد:

1. فرد خودش ماه را ببیند یا از راهی یقین کند که ماه دیده شده است؛ مثلاً از حرف جمع زیادی از مردم عادی یا از ثبوت هلال برای تعدادی از مراجع تقلید به این یقین برسد.

2. یک فرد مورد اعتماد (ثقه) بگوید ماه را دیده است.

3. حاکم اسلامی (فقیه جامع الشرایط) به ثبوت اول ماه حکم کند و فرد یقین به خطای حکم او یا خطای مستند حکم او نداشته باشد.

 

کد سایت fa5635
طبقه بندی موضوعی راه ثابت شدن اول ماه