آیا در ماه مبارک رمضان بعد از افطار می توان تا قبل از سحر رابطۀ جنسی برقرار کرد و از این لحاظ راحت شد؟
آیا در ماه مبارک رمضان بعد از افطار می توان تا قبل از سحر رابطۀ جنسی برقرار کرد و از این لحاظ راحت شد؟

باسمه تعالی

1. رابطۀ جنسی اگر منجر به دخول یا اوج لذت جنسی یا انزال منی می شود، در ماه رمضان فقط در فاصلۀ بین اذان مغرب تا اذان صبح جایز است به گونه ای که اندازۀ انجام غسل تا اذان صبح وقت داشته باشد.

2. اگر می داند با این کار به اندازۀ غسل وقت نخواهد داشت و فقط به اندازۀ تیمم وقت دارد، در صورتی که مرتکب این کار شود، گناه کرده است اما باید تیمم بدل از غسل کند و روزه اش را بگیرد و بنا بر احتیاط مستحب بعد از ماه رمضان قضای آن را بجا آورد و کفاره نیز بپردازد.

3. اگر می داند با این کار نه برای غسل وقت دارد و نه برای تیمم، جایز نیست خود را جنب کند و اگر خود را جنب کند، روزه اش باطل است و باید بعد از ماه رمضان قضای آن را بجا آورد و کفاره نیز بپردازد.

کد سایت fa5634
طبقه بندی موضوعی احکام مبطلات روزه