برخی در قبال کفالت یا تودیع وثیقه بابت شخص زندانی، از وی مبلغی دریافت می کنند و در حقیقت سند منزل خود را اجاره می دهند. آیا این کار صحیح است؟
برخی در قبال کفالت یا تودیع وثیقه بابت شخص زندانی، از وی مبلغی دریافت می کنند و در حقیقت سند منزل خود را اجاره می دهند. آیا این کار صحیح است؟

باسمه تعالی

این کار شرعاً جایز است؛ مگر آنکه از نظر قانون و مقررات ممنوع باشد که در این صورت شرعاً نیز جایز نیست.

کد سایت fa5632