بین وصیت و تقسیم ارث کدام یک مقدم است؟ آیا کسی می تواند تمام اموال خود را وصیت کند تا دیگر اموالی باقی نماند که بین وراث تقسیم شود؟
بین وصیت و تقسیم ارث کدام یک مقدم است؟ آیا کسی می تواند تمام اموال خود را وصیت کند تا دیگر اموالی باقی نماند که بین وراث تقسیم شود؟

باسمه تعالی

1. وصیت بر تقسیم ارث تقدّم دارد.

2. شخص می تواند فقط یک سوم اموال خود را وصیت کند و اگر وصیتی بیش از آن مقدار انجام دهد، با اجازۀ همۀ وارثان نافذ خواهد بود.

 

کد سایت fa563