اگر کسی به شخصی دروغ بگوید و ما بدانیم باید چه کار کنیم؟ آیا گفتن حقیقت بر ما واجب است؟
اگر کسی به شخصی دروغ بگوید و ما بدانیم باید چه کار کنیم؟ آیا گفتن حقیقت بر ما واجب است؟

باسمه تعالی

اگر دروغ مزبور ضرری برای فرد شنونده ندارد، گفتن حقیقت واجب نیست. اما اگر ضرری به وی می رسد، ابتدا باید بدون اینکه دروغ گویی گوینده را افشا کنید، به گونه ای شنونده را از وجود این ضرر آگاه کنید و اگر تنها راه آگاه کردن از ضرر، افشای دروغ گویی گوینده باشد، باید این کار را بکنید.

کد سایت fa5624
طبقه بندی موضوعی دروغ|مسائل عمومی