آیا استفاده از یارانۀ افراد به رضایت فرد بستگی‌ دارد یا به رضایت شوهر یا پدر یا سرپرست خانواده؟ آیا استفاده از اقلامی که دولت رایگان به کارکنانش می دهد، نیاز به رضایت همۀ اعضای خانواده دارد؟
آیا استفاده از یارانۀ افراد به رضایت فرد بستگی‌ دارد یا به رضایت شوهر یا پدر یا سرپرست خانواده؟ آیا استفاده از اقلامی که دولت رایگان به کارکنانش می دهد، نیاز به رضایت همۀ اعضای خانواده دارد؟

باسمه تعالی

تصمیم گیری دربارۀ مصرف یارانه و میزان و شیوۀ تصرف در اقلام مزبور در اختیار سرپرست خانواده است.