آیا خود انسان می تواند خمس خود را حساب کند و به افراد نیازمند پرداخت کند و یا حتماً باید توسط دفتر چنین کاری انجام شود؟
آیا خود انسان می تواند خمس خود را حساب کند و به افراد نیازمند پرداخت کند و یا حتماً باید توسط دفتر چنین کاری انجام شود؟

باسمه تعالی

خود فرد می تواند خمس اموالش را بر طبق موازین شرع محاسبه کند اما باید مبلغ خمس را به فقیه جامع الشرایط تحویل دهد و هرگونه تصرف در خمس بدون اذن وی جایز نیست.

کد سایت fa5616