آیا کار کردن در فروشگاه هایی که نوعاً غذای غیر حلال یا گوشت غیر ذبح شرعی یا سیگار می فروشند، جایز است؟ البته این فروشگاه در کشور غیر اسلامی است و اغلب مشتریان غیر مسلمان هستند. آیا مدیریت یا مالکیت چنین جایی جایز است؟
آیا کار کردن در فروشگاه هایی که نوعاً غذای غیر حلال یا گوشت غیر ذبح شرعی یا سیگار می فروشند، جایز است؟ البته این فروشگاه در کشور غیر اسلامی است و اغلب مشتریان غیر مسلمان هستند. آیا مدیریت یا مالکیت چنین جایی جایز است؟

باسمه تعالی

1. اگر مقصود از این غذاهای غیر حلال، مشروبات الکی نباشد و به غیر مسلمانان فروخته می شود، کار کردن در این فروشگاه ها جایز است. اما در خصوص مشروبات الکی، کار کردن در بخشی از فروشگاه که این مشروبات را سرو می کند یا به فروش می رساند جایز نیست.

2. با رعایت آنچه در بند 1 بیان شد، مدیریت و تملک چنین فروشگاهی اشکال ندارد.

کد سایت fa5612