برادری در محل کارش با دود جوشکاری تنفس می کند، آیا روزه اش باطل است؟
برادری جوشکار است. او در محل کارش با دود جوشکاری تنفس می کند؛ زیرا در آنجا دود زیاد است. وقتی آب دهانش از گلوش خارج می کند، می بیند رنگش سیاه است. استفاده از چوب پنبه هم ممکن نیست؛ زیرا خیلی گرم می شود. آیا روزه اش باطل است؟

باسمه تعالی

1. احتیاط واجب آن است که در حال روزه از دود غلیظ مثل دود سیگار و قلیان اجتناب شود و اگر رعایت نکرد، گناه کرده است ولی روزه اش صحیح است.

2. تشخیص غلیظ بودن یا نبودن دود جوشکاری بر عهدۀ مکلف است.

 

 

 

کد سایت fa5608
طبقه بندی موضوعی احکام مبطلات روزه