آیا کسی که شیعه اثنی عشری است ولی ولایت فقیه را قبول ندارد، نمازها و روزه هایش قبول است؟
آیا کسی که شیعه اثنی عشری است ولی ولایت فقیه را قبول ندارد، نمازها و روزه هایش قبول است؟

باسمه تعالی

عدالت از شرایط امام جماعت است و ولایت به ادلۀ معتبر برای فقیه عادل دارای کفایت ثابت است. با این حال  اگر قبول نداشتن ولایت فقیه مستند به اجتهاد یا تقلید صحیح وی از یک مجتهد جامع الشرایط باشد، نافی عدالت نیست و در فرض وجود سایر شرایط امامت جماعت، اقتدا به چنین کسی جایز است.