کسی که روزه برایش ضرر قابل توجهی داشته باشد ولی باز در این حال روزه بگیرد، روزۀ او صحیح است یا باطل؟
کسی که روزه برایش ضرر قابل توجهی داشته باشد ولی باز در این حال روزه بگیرد، روزۀ او صحیح است یا باطل؟

باسمه تعالی

روزه گرفتن برای چنین فردی حرام است و روزه اش باطل است.

کد سایت fa5591
طبقه بندی موضوعی احکام مبطلات روزه