آیا می توانیم به کارگری که روزه نمی گیرد، غذا دهیم؟
آیا می توانیم به کارگری که روزه نمی گیرد، غذا دهیم؟

باسمه تعالی

وقتی نمی دانید بدون عذر شرعی روزه نمی گیرد یا نه، می توانید به وی غذا دهید و هرگونه تجسس و سؤال در این موارد جایز نیست.

کد سایت fa5586