دوست من از کشور کره برای من غذا فرستاده است و من یکی از آن ها را خوردم و حالا شک کردم که این غذایی که من خوردم حلال بود یا حرام. اگر ندانم محتویات داخلش چیست، آیا خوردنش اشکال دارد؟
دوست من از کشور کره برای من غذا فرستاده است و من یکی از آن ها را خوردم و حالا شک کردم که این غذایی که من خوردم حلال بود یا حرام. اگر ندانم محتویات داخلش چیست، آیا خوردنش اشکال دارد؟

باسمه تعالی

1. اگر غذای یاد شده، حاوی گوشت و فرآورده های گوشتی نباشد، خوردنش اشکال ندارد.

2. اگر حاوی گوشت و فرآورده های گوشتی باشد، در صورتی که فرستنده، مسلمان باشد یا غذا را از بازار مسلمانان خریده باشد، خوردنش اشکال ندارد اما در غیر این صورت خوردن گوشت و مواد گوشتی آن جایز نیست و خوردن باقی اجزاء غذا اشکال ندارد.