کسی که صاحب رس­توران است یا در رستو­ران کار می کند، آیا می تواند در ماه رمضان چای، غذا و سایر اغ­ذیه را به مشتریان که روزه نگرفته اند، بده­د در حالی که نمی داند این مشتر­یان عذر شرعی دارند یا نه؟
کسی که صاحب رس­توران است یا در رستو­ران کار می کند، آیا می تواند در ماه رمضان چای، غذا و سایر اغ­ذیه را به مشتریان که روزه نگرفته اند، بده­د در حالی که نمی داند این مشتر­یان عذر شرعی دارند یا نه؟

باسمه تعالی

پذیرایی از مسافران در فرض گفته شده اشکال ندارد و هرگونه تجسس و سؤال در این موارد جایز نیست.

کد سایت fa5570