من الآن هفت روز کامل از پریودی ام گذشته است ولی لکه بینی دارم نمی دانم ترشح است یا از پریودی است. برای روزه چه کار باید کنم؟ چطور متوجه شویم که لکه بینی بعد از حیض است یا ترشح؟
من الآن هفت روز کامل از پریودی ام گذشته است ولی لکه بینی دارم نمی دانم ترشح است یا از پریودی است. برای روزه چه کار باید کنم؟ چطور متوجه شویم که لکه بینی بعد از حیض است یا ترشح؟

باسمه تعالی

1. ترشحات لزج، به رنگ قهوه ای یا زرد که معمولاً در آخر دورۀ حیض وجود دارد، در نظر عرف ادامۀ خون حیض محسوب می شود و احکام شرعی پریودی را دارد. حتی اگر شک در خون بودن وجود داشته باشد، حکم به حیض خواهد شد. فقط در صورتی که یقین کند خون نیست، احکام حیض را نخواهد داشت و باید تمام عبادات واجب مانند روزه و نماز را بجا آورد. ترشحاتی که معمولاً در ابتدای دورۀ حیض دیده می شود، در نظر عرف شروع خون حیض محسوب می شود و احکام شرعی پریودی را دارد. در صورتی که در خون بودن آن شک وجود داشته باشد، حکم به حیض نمی شود و باید تمام عبادات واجب مانند روزه و نماز را بجا آورد.

2. در تشخیص خون حیض یا استحاضه، باید خود زن با توجه به شناخت و تجربه ای که از این خون ها دارد، قضاوت کند.

کد سایت fa5569
طبقه بندی موضوعی اغسال|احکام مبطلات روزه