اگر بعد از اذان صبح و گرفتن روزه بخوابیم و بعد ار بیدار شدن متوجه شویم که در خواب جنب شده ایم، آیا روزه باطل است؟
اگر بعد از اذان صبح و گرفتن روزه بخوابیم و بعد ار بیدار شدن متوجه شویم که در خواب جنب شده ایم، آیا روزه باطل است؟

باسمه تعالی

روزه صحیح است ولی برای صحیح بودن روزه های بعدی و خواندن نماز باید غسل جنابت کنید.

کد سایت fa5566