من به علت مشکلات مالی مجبور شدم ماشینم که در شأنم بود را بفروشم، مقداری از پول آن را خرج کردم و ما بقی آن را در بانک گذاشتم که هر ماه سودی کسب کنم تا بتوانم دوباره ماشینی تهیه کنم. آیا خمس به آن تعلق می گیرد؟
من به علت مشکلات مالی مجبور شدم ماشینم که در شأنم بود را بفروشم، مقداری از پول آن را خرج کردم و ما بقی آن را در بانک گذاشتم که هر ماه سودی کسب کنم تا بتوانم دوباره ماشینی تهیه کنم. آیا خمس به آن تعلق می گیرد؟

باسمه تعالی

اگر گذران زندگی شما و افراد تحت تکفلتان، وابسته به داشتن چنین سرمایه ای و استفاده از سود آن است، به اصل سرمایه خمس تعلق نمی گیرد اما اگر چیزی از سود حاصل از آن در سر سال خمسی یا یکسال پس از دریافت سود، باقی بماند مشمول خمس می گردد.

کد سایت fa5561