فعالیت در شرکت های بازاریابی شبکه ای که از وزارت صنعت معدن تجارت مجوز فعالیت دارند، چه حکمی دارد؟
فعالیت در شرکت های بازاریابی شبکه ای که از وزارت صنعت معدن تجارت مجوز فعالیت دارند، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

به طور کلی اگر این شرکت ها معاملات واقعی داشته باشند، نه صوری؛ و کالای مورد معامله و نوع معامله مشروع باشد و فعالیت شان ضرری برای دیگران یا جامعۀ اسلامی نداشته باشد و حسب فرض سؤال فعالیت شان منع قانونی نیز نداشته باشد، تأسیس و فعالیت در آن ها اشکال شرعی ندارد؛ هرچند معمولاً همۀ این شرایط در این گونه شرکت ها تحقق پیدا نمی کنند. تشخیص مصادیق بر عهدۀ مکلف است.