اگر پولی را به یک شخصی بدهیم که با آن کار کند و بگوید ماهیانه فلان قدر به شما سود می دهم، اشکال دارد؟
اگر پولی را به یک شخصی بدهیم که با آن کار کند و بگوید ماهیانه فلان قدر به شما سود می دهم، اشکال دارد؟

باسمه تعالی

اگر این پول در قالب یک قرارداد شرعی در اختیار طرف قرار داده شود و سود واقعی و حاصل از فعالیت مشروع اقتصادی وجود داشته باشد و درصدی از سود واقعی پرداخت شود، اشکالی ندارد. اما اگر گیرنده پول بابت پول دریافتی، صرفاً تعهد به پرداخت سود داده است که معمولاً مقدار این سود را بر اساس درصدی از پول گرفته شده محاسبه می کنند و قرارداد مشروع و سود واقعی در میان نباشد، این کار در واقع همان ربا است و حرام است.

کد سایت fa5530
طبقه بندی موضوعی احکام ربا|احکام اختصاصی قرض