آیا با پول اهل کتاب می توان نذری داد یا مسجد ساخت؟
آیا با پول اهل کتاب می توان نذری داد یا مسجد ساخت؟

باسمه تعالی

اگر پول مزبور را از راه های مشروع به دست آورده باشند؛ هر چند این راه ها در دین خودشان مشروع باشند، می توان آن را خرج نذری و ساخت مسجد کرد و بر کسی که می خواهد این پول را بگیرد، تفحص و بررسی دربارۀ منشأ این پول واجب نیست.

کد سایت fa5521