اگر متولی موقوفه (مسجد و حسینیه و ...) سهواً خسارتی به موقوفه وارد کند، ضامن است؟
اگر متولی موقوفه (مسجد و حسینیه و ...) سهواً خسارتی به موقوفه وارد کند، ضامن است؟

باسمه تعالی

متولی موقوفه اگر خودش سهواً یا عمداً به موقوفه خسارتی وارد کنند، ضامن هستند؛ البته در صورتی که عمدی باشد، معصیت نیز کرده است ولی اگر خودش خسارت وارد نکرده و در نگهداری موقوفه هم کوتاهی نکرده باشد و موقوفه از جهت دیگر مثلاً بلایای طبیعی یا توسط دیگری دچار خسارت شود، در این صورت ضامن نیست.

کد سایت fa5517