دیدن مجسمه های برهنه بدون قصد لذت چه حکمی دارد؟
دیدن مجسمه های برهنه بدون قصد لذت چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. اگر مجسمۀ زن مسلمانی باشد که او را می شناسد، نگاه کردن به عورت و قسمت هایی از بدن که وی معمولاً  آن ها را می پوشاند، چه با لذت و چه بدون لذت حرام است و نگاه به سایر قسمت ها بدون قصد لذت اشکال ندارد و اگر او را نمی شناسد، نگاه کردن به عورت وی حتی بدون لذت حرام است ولی نگاه به غیر از عورت بدون قصد لذت حرام نیست

2. اگر مجسمۀ مرد مسلمان باشد، نگاه کردن به عورت وی حتی بدون لذت حرام است ولی نگاه به غیر از عورت بدون قصد لذت حرام نیست.

3. اگر مجسمۀ زن یا مرد غیر مسلمان باشد، بنا بر احتیاط واجب، نگاه کردن به عورت وی حتی بدون لذت، حرام است ولی نگاه به غیر از عورت بدون قصد لذت حرام نیست.

4. اگر مجسمۀ یک آدم خیالی و غیر واقعی باشد، نگاه کردن به بدنش بدون قصد لذت، حرام نیست.

کد سایت fa5496
طبقه بندی موضوعی احکام لمس و نگاه کردن