کودکی محرم که بدون طهارت و وضو اعمال حج را انجام داده و الآن به سن بلوغ رسیده است، تکلیفش چیست؟ آیا می تواند ازدواج کند؟
کودکی محرم که بدون طهارت و وضو اعمال حج را انجام داده و الآن به سن بلوغ رسیده است، تکلیفش چیست؟ آیا می تواند ازدواج کند؟

باسمه تعالی

باید تمام طواف ها و نمازهای طواف را دوباره با طهارت انجام دهد و اگر خودش نمی تواند، نایب بگیرد و تا وقتی که این کارها را انجام نداده است، نمی تواند ازدواج کند.