اگر من نذر کنم تا آخر عمر هر شب نماز شب بخوانم، اگر یکبار نخوانم، گناه کردم؟ در این صورت، نخواندن های بعدی ام هم گناه است؟
اگر من نذر کنم تا آخر عمر هر شب نماز شب بخوانم، اگر یکبار نخوانم، گناه کردم؟ در این صورت، نخواندن های بعدی ام هم گناه است؟

باسمه تعالی

1. اگر این نذر با صیغۀ شرعی بوده است، عمل به آن واجب است. اما اگر با صیغه نبوده است، وفای به نذر واجب نیست؛ هرچند بهتر است به آن عمل شود.

2. در صورتی که نذر صحیح منعقد شده باشد، با هر یک بار ترک نماز شب، یک بار معصیت رخ می دهد و برای هر بار باید کفارۀ حنث نذر (شکستن نذر) بدهد.

البته توجه داشته باشید اگر مفاد نذر به گونه ای باشد که عرفاً نه هنگام نذر و نه در آینده، در توان فرد شمرده نمی شود، چنین نذری حتی با وجود صیغۀ شرعی اصلاً منعقد نمی شود و الزام آور نیست؛ مثلاً عرف با شناختی که از فرد و توانایی های او و عمل مورد نذر دارد، اساساً التزام به خواندن نماز شب تا آخر عمر را به صورت طبیعی در توان این فرد نمی بیند.

کد سایت fa5481