آیا در مراسم خواستگاری لازم است انسان اشکالات اخلاقی خود را به طرف مقابل بگوید؟ آیا مجاز است که از طرف مقابل بپرسد اخلاق های بدی که داری چیست؟ آیا نگفتن این ها در صورتی که بعدها طرف مقابل می فهمد، نفاق است؟
آیا در مراسم خواستگاری لازم است انسان اشکالات اخلاقی خود را به طرف مقابل بگوید؟ آیا مجاز است که از طرف مقابل بپرسد اخلاق های بدی که داری چیست؟ آیا نگفتن این ها در صورتی که بعدها طرف مقابل می فهمد، نفاق است؟

باسمه تعالی

1. اعتراف به خصوصیات اخلاقی در صحبت های آشنایی برای ازدواج، واجب نیست اما اشکال هم ندارد؛ مگر در موردی که اعتراف به گناه باشد که در این صورت اعتراف به آن حرام است.

2. پرسش از خصوصیات اخلاقی در صحبت های آشنایی برای ازدواج، اشکال ندارد؛ اما جایز نیست از ارتکاب گناهان یا افعال حرام از وی سؤال کند.

3. خیر ، نفاق مفهوم دیگری است و به این مسأله ارتباط ندارد.