دو نفر داشتند باهم فوتبال دستی بازی می کردند. اولی به دومی گفت: اگر من بردم به عنوان هدیه مثلاً صد تومان به من بده یا شام بده. دومی هم همین حرف را می گوید. آیا باز هم برد و باخت حساب می شود؟
دو نفر داشتند باهم فوتبال دستی بازی می کردند. اولی به دومی گفت: اگر من بردم به عنوان هدیه مثلاً صد تومان به من بده یا شام بده. دومی هم همین حرف را می گوید. آیا از نظر شرعی اشکال دارد؟ آیا باز هم برد و باخت حساب می شود؟

باسمه تعالی

صرف تغیر عنوان و نامبردن از هدیه و امثال آن تأثیری ندارد و این مقدار هم برد و باخت است و اشکال دارد. البته اگر شخص دیگری که خود در بازی نیست برای آن ها یک جایزه از مال خودش تعیین کند، اشکال ندارد.

کد سایت fa5456
طبقه بندی موضوعی مسابقه، سرگرمی، قمار