اگر کسی نخواهد با من ارتباط داشته باشد یا من را ببیند، همچنان صلۀ رحم با او واجب است؟
اگر کسی نخواهد با من ارتباط داشته باشد یا من را ببیند، همچنان صلۀ رحم با او واجب است؟

باسمه تعالی

قطع رحم یعنی قطع ارتباط با فامیل سببی و نسبی حرام است. بنابراین باید این ارتباط حتی الامکان حفظ شود؛ هرچند کم باشد و مثلاً در حد یک ارتباط پیامکی باشد. البته اگر مفسدۀ ارتباط در موردی بیشتر از مصلحت ارتباط باشد، باید همین مقدار کم از ارتباط هم ترک شود؛ مثلاً موردی که منجر به اختلافات بیشتر در بین دو طرف شود یا در نظر عرف، توهین به شخصیت یکی از دو طرف یا هر دو طرف باشد.

کد سایت fa5454