آیا خندۀ غیر عمد در نماز باعث بطلان نماز می شود؟
آیا خندۀ غیر عمد در نماز باعث بطلان نماز می شود؟

باسمه تعالی

1. اگر عمداً با صدا بخندد، نمازش باطل است اما اگر عمداً بدون صدا بخندد، نمازش صحیح است.

2. اگر سهواً بی صدا یا با صدا بخندد، نمازش صحیح است؛ مگر آنکه به گونه ای بخندد که از نظر عرفی در حال نماز محسوب نشود.

کد سایت fa5443
طبقه بندی موضوعی مبطلات نماز