مقصود از آلات مشترکه یا مختص قمار چیست؟
مقصود از آلات مشترکه یا مختص قمار چیست؟

باسمه تعالی

مقصود از مختص بودن آن است که در عرف از این وسیله فقط برای قمار به کار می رود یا استفاده اش در غیر قمار به حدی کم است که عرفاً نادیده گرفته شود. اما اگر استفاده اش در غیر قمار به گونه ای بود که در نظر عرف، قابل توجه بود، از آلات مشترک شمرده می شود.

کد سایت fa5424
طبقه بندی موضوعی مسابقه، سرگرمی، قمار