تماشای پاسور بازی دیگران چه حکمی دارد؟
تماشای پاسور بازی دیگران چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. اگر از موارد حرام بازی با پاسور باشد و تماشای بازی تأیید رفتار غیر مشروع آن ها شمرده نشود، حرام نیست؛ هرچند بهتر است مؤمن از این کار پرهیز کند.

2. بازی با پاسور در صورتی که با شرط بندی همراه باشد، حرام است.

 

کد سایت fa5418
طبقه بندی موضوعی مسابقه، سرگرمی، قمار