در چه صورت پولی که به کسی بخشیدیم، می توان پس گرفت؟
در چه صورت پولی که به کسی بخشیدیم، می توان پس گرفت؟

باسمه تعالی

اگر این پول را به ذی رحم (فامیل نسبی و سببی) هبه کرده اید یعنی بخشیده اید، حق پس گرفتن آن را ندارید ولی اگر به غیر ارحام بخشیده اید، در صورتی که هنوز آن پول باقی باشد، می توانید پس بگیرید. البته اگر در مقابل این بخشش، عِوضی (کار یا مال) دریافت کرده اید و به اصطلاح بخشش شما از نوع هبۀ معوضه باشد، در هیچ فرضی نمی توانید پس بگیرد؛ چه از ارحام و چه غیر ارحام.

کد سایت fa5415
طبقه بندی موضوعی احکام هبه