آیا تحصیل در حوزۀ علمیه واجب است؟
آیا تحصیل در حوزۀ علمیه واجب است؟

باسمه تعالی

بر تمام افرادی استعداد و پشتکار لازم برای رسیدن به قلّه های علمی را دارند و می تواند به اجتهاد برسد، تحصیل در حوزۀ به صورت کفایی بر وی واجب است. در شرایط فعلی این واجب کفایی به اندازۀ کافی تأمین نشده است.

کد سایت fa5409
طبقه بندی موضوعی تحصیل در حوزه