آیا دست زدن بی وضو به شیطان یا فرعون و امثال آن در قرآن اشکال دارد یا نه؟
آیا دست زدن بی وضو به شیطان یا فرعون و امثال آن در قرآن اشکال دارد یا نه؟

باسمه تعالی

دست زدن بدون وضو به تمام کلمات قرآن از جمله کلمات گفته شده در سؤال جایز نیست.

کد سایت fa5384
طبقه بندی موضوعی وضو|قرآن