پدر به فرزند خود به علت دوری مسافت دانشگاه، برای اینکه صبح می خواهد برود، پول جیبی می دهد. اگر این فرزند به جای دانشگاه، دنبال بازیگوشی هایش برود. آیا فرزند شرعاً می تواند از این پول جیبی را خرج بازی گوشی کند یا حرام است و می بایست به هر طرقی که شده به حساب پدرش واریز کند؟
پدر به فرزند خود به علت دوری مسافت دانشگاه، برای اینکه صبح می خواهد برود، پول جیبی می دهد. اگر این فرزند به جای دانشگاه، دنبال بازیگوشی هایش برود. آیا فرزند شرعاً می تواند از این پول جیبی را خرج بازی گوشی کند یا حرام است و می بایست به هر طرقی که شده به حساب پدرش واریز کند؟

باسمه تعالی

1. اگر پدر این پول را صرفاً در اختیار فرزند قرار داده باشد (به ملک فرزند درنیاورده است) تا برای کرایۀ مسیر یا سایر هزینه های ناشی از دوری مسیر استفاده کند و در واقع محل مصرف آن را تعیین کرده باشد، خرج کردن آن در جهات دیگر جایز نیست.

2. اگر این مبلغ را به فرزند هدیه کرده باشد (به ملک فرزند درآورده است) و ضمن آن شرط کرده باشد که در جهت خاصی مانند آنچه در سؤال آمده هزینه کند، صرف آن در جهات دیگر جایز نیست.

3. اگر در فرض قبل محل مصرف تعیین نشده باشد یا شرطی نشده باشد، صرف این پول در جهات دیگر اشکال ندارد؛ مگر آنکه خود آن کار، عمل حرامی باشد.

 

کد سایت fa5381
طبقه بندی موضوعی مسائل عمومی|مسائل متفرقه هبه