نظر فقهی و شرعی دقیق معظم له در مورد سود سهام شرکت های سرمایه گذاری هلدینگی که به صورت شرکت های سهامی عام هستند، چیست؟ آیا سود این گونه سهام ها ربوی است؟
نظر فقهی و شرعی دقیق معظم له در مورد سود سهام شرکت های سرمایه گذاری هلدینگی که به صورت شرکت های سهامی عام هستند، چیست؟ آیا سود این گونه سهام ها ربوی است؟

باسمه تعالی

دریافت و تصرف در سود نقدی حاصل از فعالیت یا سود حاصل از خرید و فروش سهام شرکت هایی که فعالیت آن ها منع شرعی ندارد یا برخلاف قوانین مقررات نباشد، اشکال ندارد. در این حکم بین انواع شرکت های سهامی عام، سهامی خاص، هلیدینگ و غیره نیست.

کد سایت fa5360