آیا آنچه خانوادۀ عروس برای داماد یا خانوادۀ داماد برای عروس تهیه می کنند، مال خود داماد یا عروس است و خانواده عروس یا داماد حق ندارند مثلاً در هنگام طلاق آن را مطالبه کنند؟
آیا آنچه خانوادۀ عروس برای داماد یا خانوادۀ داماد برای عروس تهیه می کنند، مال خود داماد یا عروس است و خانواده عروس یا داماد حق ندارند مثلاً در هنگام طلاق آن را مطالبه کنند؟

باسمه تعالی

اگر آنچه داده شده هدیه باشد، هیچ یک از طرفین حق ندارد آن را مطالبه کند. اما اگر آنچه خریداری یا تهیه شده هدیه نبوده است و فقط برای استفاده در اختیار عروس یا داماد گذاشته اند، در حقیقت مال خود آن هدیه دهندگان است و می توانند مطالبه کنند.