آیا با امر پدر به فرزند، نماز شب و امثال آن بر او واجب می شود؟
آیا با امر پدر به فرزند، نماز شب و امثال آن بر او واجب می شود؟

باسمه تعالی

اطاعت از امر پدر شرعاً واجب نیست؛ مگر در مواردی که اطاعت نکردن باعث آزار و ایذاء وی شود که این موارد هم اگر باعث عسر و حرج فرزند گردد، اطاعت واجب نیست. بنابراین اگر فرزندی بدون اطلاع پدرش، کار جایز یا مستحبی را ترک کند، گناهی نکرده است. همچنین اگر پدر از ترک عمل مستحب یا جایز توسط فرزند مطلع گردد و ناراحت شود، ولی انجام مستمر آن عمل برای فرزند عسر و حرج به دنبال داشته باشد، به میزانی که باعث عسر و حرج می شود، می تواند ترک کند.

کد سایت fa5330
طبقه بندی موضوعی رابطه با والدین