شخصی که سعی در عمره را در طبقۀ فوقانی (نه هم کف) انجام داد، اکنون تکلیفش جیست؟
شخصی که سعی در عمره را در طبقۀ فوقانی (نه هم کف) انجام داد، اکنون تکلیفش جیست؟

باسمه تعالی

سعی در مسعای جدید (توسعه یافته) و طبقات فوقانی آن صحیح است.

کد سایت fa5329
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه حج