وارث جنین سقط شده چه کسی خواهد بود؟
وارث جنین سقط شده چه کسی خواهد بود؟

باسمه تعالی

 1. اموال متعلق به جنین به کسی که به صورت عمد در سقط جنین دخالت داشته است به ارث نمی رسد و سایر ورثه با رعایت طبقات در ارث، از این اموال ارث می برند.

2. دیۀ سقط جنین به کسی که در سقط جنین به صورت عمد یا خطا دخالت داشته است، به ارث نمی رسد و سایر ورثه با رعایت طبقات در ارث، از این دیه ارث می برند.

کد سایت fa5314
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی ارث