من پنجاه میلیون تومان در بانک برنده شدم و می خواهم با آن مغازه ای را بخرم که 85 میلیون تومان است و چنین با فروشنده توافق کردم که 50 میلیون را بدهم و باقی آن را با اجاره مغازه حساب کنم به این صورت که آن قدر فروشنده اجاره را بگیرد تا 35 میلیون باقیمانده پر شود. به این ترتیب من بعد چند سال صاحب 35 میلیون تومان دیگر می شوم.خمس آن 35 میلیون را چطور باید بدهم؟
من پنجاه میلیون تومان در بانک برنده شدم و می خواهم با آن مغازه ای را بخرم که 85 میلیون تومان است و چنین با فروشنده توافق کردم که 50 میلیون را بدهم و باقی آن را با اجاره مغازه حساب کنم به این صورت که آن قدر فروشنده اجاره را بگیرد تا 35 میلیون باقیمانده پر شود. به این ترتیب من بعد چند سال صاحب 35 میلیون تومان دیگر می شوم.خمس آن 35 میلیون را چطور باید بدهم؟

باسمه تعالی

1. جوائز بانکی در حکم هدیه هستند و هدیه اگر بزرگ باشد، پس از یک سال از زمان دریافت و یا در سر سال خمسی اگر چیزی از آن باقی مانده باشد، به همان باقی مانده خمس تعلق می گیرد.

2. با انجام معامله شما از همان زمان معامله، مالک کل مغازه هستید و فقط بخشی از قیمت آن را به فروشنده بدهکارید.

3. اگر کذاران زندگی شما متوقف بر خرید این مغازه بوده است، در واقع شما جایزۀ بزرگ بانک را صرف مؤونه کرده اید و این مقدار خمس نخواهد داشت و همچنین مبالغی از اجاره که در واقع به عنوان شرط ضمن بیع تعهد داده اید، صرف مؤونه (خرید مغازه) می کنید و در هر سال اگر همچنان گذاران زندگی تان به آن مغازه وابسته باشد، آن مقدار پرداخت شده در همان سال مشمول محاسبۀ خمس در همان سال نمی شود.

4. اگر گذاران زندگی تان بر این مغازه وابسته نیست، تا یک سال پس از دریافت جایزه یا تا سر سال خمسی، اگر خود مغازه جزء مؤونه نشود یا قیمت آن در صورت فروش صرف مؤونه نشود، یک پنجم از مبلغ جایزه و نیز یک پنجم از کل مبلغ اجاره که هر سال به فروشنده تعهد داده اید، به عنوان خمس باید پرداخت شود.