شکار غیر قانونی آهو چه حکمی دارد؟ وقتی شکار را می زنیم، آن را رها می کنیم تا محیط بان ها از آن اطراف بروند و چون در اثر فاصله شدن زیاد، زنده نمانده است، آن را بدون ذبح مصرف می کنیم. آیا خوردن گوشت این شکار اشکال دارد؟
شکار آهو چه حکمی دارد؟ ما علی رغم موانع قانونی به شکار آهو می رویم. وقتی شکار را می زنیم، آن را رها می کنیم و مخفی می شویم و منتظر می مانیم تا محیط بان ها از آن اطراف بروند. سپس به سراغ آهوی شکار شده می رویم و چون در اثر فاصله شدن زیاد زنده نمانده است، آن را بدون ذبح مصرف می کنیم. آیا خوردن گوشت این شکار اشکال دارد؟

باسمه تعالی

1. شکار غیر قانونی شرعاً جایز نیست و شکار با رعایت ضوابط قانونی به عنوان تفریح و سرگرمی حرام و برای تأمین زندگی مکروه است. در این حکم بین شکار انواع حیوانات فرقی وجود ندارد.

2. حیوانی که در فرض سؤال گفته شده است به دلیل فاصلۀ غیر متعارف بین زمان شکار تا رسیدن به حیوان، حلال نیست. در مواردی هم که حیوان شکار شده شرعاً ذبح شود یا فاصله زمان شکار کردن تا زمان رسیدن به حیوان به قدری کم باشد که فرصت ذبح شرعی پیدا نشود، اشکالی در حلال بودن حیوان از جهت ذبح نیست اما چون شکار غیر قانونی بوده است، فرد مالک حیوان شکار شده نمی شود و معادل قیمت شکار در فرض زنده بودن را ضامن است. بنابراین برای جلوگیری از اسراف باید شکار را تملک کند و معادل قیمتش را در اولین زمان ممکن به دستگاه متولی این امر بپردازد.