اولادی که توسط والدین مضروب می شوند و سیلی می خورند و همچنین دانش آموزان که از معلمان خود کتک می خورند، اگر ضرب به حد دیه برسد، آیا اولیاء و معلمان مدیون این بچه ها هستند و چگونه باید آن ها را راضی کنند؟
اولادی که توسط والدین مضروب می شوند و سیلی می خورند و همچنین دانش آموزان که از معلمان خود کتک می خورند، اگر ضرب به حد دیه برسد، آیا اولیاء و معلمان مدیون این بچه ها هستند و چگونه باید آن ها را راضی کنند؟ خصوصاً مربیان و معلمان که سال ها از آن ها جدا شده اند و شاید هم دیگر تا آخر عمر نبینند؟

باسمه تعالی

افراد مزبور ضامن دیه هستند و باید یا رضایت بگیرند یا دیه را بپردازند. اگر فرد مضروب در دسترس نیست، باید مبلغ دیه را از طرف وی صدقه دهد و اگر بعد از دسترسی، او به صدقه رضایت نداد، باید مبلغ دیه را به وی بپردازد.

کد سایت fa5239
طبقه بندی موضوعی رابطه با والدین|حق الناس